Ποιοι Ειμαστε

Κοι.Σ.Π.Ε Τρικάλων

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλων είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και στοχεύει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και άλλα άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες κατηγορίες.

Ταυτόχρονα, είναι και “μονάδα ψυχικής υγείας” εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας, καθόσον με τη λειτουργία του συμβάλλει στη θεραπεία και την (κατά το δυνατόν) οικονομική αυτάρκεια των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Όπως όλοι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι συνεταιρισμός ιδιωτικού δικαίουμε περιορισμένη ευθύνη των μελών του.

Αποβλέπει στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ενώ έχει εμπορική ιδιότητα και μπορεί να αναπτύξει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας.

Τα μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλων  χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 • Ψυχικά ασθενείς, σε ποσοστό τουλάχιστον 35%.
 • Εργαζόμενοι στο χώρο ψυχικής υγείας, σε ποσοστό το πολύ 45%.
 • Δημοτικές επιχειρήσεις, εταιρίες και φυσικά πρόσωπα, σε ποσοστό το πολύ 20%.

Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως κατηγορίας, συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων του Συνεταιρισμού ισότιμα με μια (1) ψήφο.

Ιστορικό ίδρυσης του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Τρικάλων

Η πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία για τη σύσταση του Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλων, με δραστηριότητα που καλύπτει το εύρος του Νομού Τρικάλων, ξεκίνησε από ομάδα ευαισθητοποιημένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας, από φορείς κοινωνικής οικονομίας, φορείς αυτοδιοίκησης, κοινωνικά αλληλέγγυους ιδιώτες και επιχειρήσεις και από άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, για την μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία και επικουρικά από τις διατάξεις του Ν. 4430/2016 για την «Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία».

Συστήθηκε Ομάδα Πρωτοβουλίας και ξεκίνησαν ευρύτατες συναντήσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης φορέων, στελεχών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Οι φορείς

Φορείς που συμμετείχαν στην Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη σύσταση του Συνεταιρισμού ήταν:

 • Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Συν-ειρμός”
 • Η Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας
 • Η Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Τρικκαίων “e-TrikalaA.E.”
 • Η Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου Τρικάλων “ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ A.E.”
 • Ο Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων “ΠΥΞΙΔΑ“, αλλά και πολλά στελέχη μονάδων υγείας της περιοχής.

Ιδρυτική Συνέλευση

Η ιδρυτική Συνέλευση έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου 2016, όπου 23 φυσικά και νομικά πρόσωπα υπέγραψαν το καταστατικό του Συνεταιρισμού.

Την ορισθείσα από τα ιδρυτικά μέλη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού συγκρότησαν τα παρακάτω άτομα:

 • Φώλιας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Πρόεδρος
 • Τσίγκας Γεώργιος του Δημοσθένη, Αντιπρόεδρος
 • Βαϊου Μαρία του Ματθαίου, Γραμματέας
 • Γρατσάνης Αθανάσιος του Βασιλείου, Ταμίας
 • Ράπτης Οδυσσέας του Βασιλείου, Μέλος
 • Σαπάκος Ανδρέας του Χρυσοστόμου, Μέλος
 • Σταμούλη Μαριάνθη του Αναστασίου, Μέλος.

Η Προσωρινή Διοικούσα έπραξε όλα τα απαραίτητα ώστε να νομιμοποιηθεί ο Συνεταιρισμός (δημοσίευση καταστατικού σε Ειρηνοδικείου, εγγραφή στο Επιμελητήριο Τρικάλων, έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας κ.λ.π.).

Τακτική Γενική Συνέλευση & Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2016 έλαβε χώρα η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού.

 

Τα μέλη του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Τρικάλων

Στο συνεταιριστικό σχήμα συμμετείχαν ως ιδρυτικά μέλη:

Α’ Κατηγορία (άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα) 10 μέλη 43,5%
Β’ Κατηγορία (επαγγελματίες ψυχικής υγείας) 9 μέλη 39,1%
Γ’ Κατηγορία (άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα) 4 μέλη 17,4%

 

Τόσο οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όσο και τα διάφορα άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμμετέχουν ως μέλη στον Συνεταιρισμό ως αλληλέγγυοι υποστηρικτές της προσπάθειας των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα για ισότιμη ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνία. Για το λόγο αυτό όλα τα μέλη της Β΄ και της Γ΄ κατηγορίας μελών έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμά τους στη διανομή κερδών του Συνεταιρισμού!

Σήμερα ο Συνεταιρισμός αριθμεί 47 μέλη.


 

Απασχολούμενοι στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Τρικάλων

Στον Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλωντο 60% των εργαζομένων είναι άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Το σύνολο των απασχολουμένων στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό είναι πλήρως ασφαλισμένοι.

Κατά το έτος 2017 οι απασχολούμενοι στον Συνεταιρισμό ξεπέρασαν τα 35 άτομα.

Στον Συνεταιρισμό απασχολούνται επίσης δύο (2) άτομα για διοικητικές και διαχειριστικές ανάγκες, χωρίς κόστος για τον Συνεταιρισμό, αφού έχουν διατεθεί δωρεάν από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Τρικάλων.

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η εθελοντική προσφορά αρκετών μελών του Συνεταιρισμού, κυρίως για τις ανάγκες τις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μελών και των εργαζομένων.

 • Lo-fi selfies wayfarers ugh occupy, Austin wolf.

  Wolf moon you probably haven’t heard of them tilde. Marfa chia letterpress, gastropub tattooed four dollar toast forage church-key Carles pickled. 

  Skateboard master cleanse Pitchfork, bespoke kitsch Williamsburg food truck Banksy Godard chillwave

 • Normcore post-ironic stumptown, jean shorts.

  Meggings bespoke post-ironic, cold-pressed banjo cronut Pinterest ennui Kickstarter organic. Intelligentsia health goth salvia pork belly mixtape.

  Lumbersexual Portland bitters, cred irony cardigan kale chips. Beard occupy flannel tattooed. Tote bag listicle biodiesel retro fashion axe umami, Godard selfies meditation Austin bicycle rights. Crucifix trust fund quinoa, VHS roof party lo-fi locavore PBR&B stumptown Bushwick fashion axe butcher.

 • Marfa artisan American Apparel, next level.

  YOLO High Life heirloom fap mustache authentic Thundercats viral. DIY kale chips next level, photo booth dreamcatcher heirloom swag YOLO Tumblr letterpress. Bitters you probably haven’t heard of them fanny pack, heirloom semiotics 8-bit stumptown viral. +1 tofu pour-over artisan beard.

  XOXO authentic taxidermy drinking vinegar blog yr, Etsy 3 wolf moon fixie Truffaut mustache.

 • Direct trade hella freegan, raw denim.

  Mumblecore literally deep v forage chambray Tumblr. Post-ironic brunch seitan deep v paleo. Vegan Wes Anderson pickled Neutra kale chips, four dollar toast small batch McSweeney’s jean shorts occupy.

  Distillery butcher deep v bicycle rights lomo, occupy forage mixtape keffiyeh Brooklyn Pinterest.

  Godard polaroid Etsy keffiyeh XOXO vegan fashion axe, slow-carb before they sold out drinking vinegar chambray. Selfies occupy YOLO fixie, brunch American Apparel chillwave beard retro mixtape cardigan flexitarian VHS.

Office Life

Our Team

Art Director

john doe

Pop-up echo park keffiyeh VHS, venmo wolf godard kogi. Tumblr street art normcore brunch hoodie, cronut wayfarers man braid.

Marketing Guru

walter Doe

Slow-carb schlitz put a bird on it raw denim forage, truffaut ethical post-ironic locavore tumblr. XOXO irony occupy messenger bag.

IT Guy

Jennifer

DIY bitters biodiesel tacos poutine. Craft beer drinking vinegar scenester single-origin coffee, you probably fashion axe freegan.