Απολογισμός Κοι.Σ.Π.Ε.

Για κάθε διαχειριστική χρήση (έτος) ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τρικάλων συντάσσει και δημοσιοποιεί Οικονομικό και Κοινωνικό Απολογισμό, Ισολογισμό και Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και Οικονομικό και Κοινωνικό Προϋπολογισμό. Το σύνολο των παραπάνω εργαλείων εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού. Σε κάθε Γενική Συνέλευση ανακοινώνεται η Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού για την αξιολόγηση του Απολογισμού και του Προϋπολογισμού.