Αδειοδοτήσεις

Η αδειοδότηση για τη σύσταση και λειτουργία ενός Κοινωνικού Συνεταιρισμού (Κοι.Σ.Π.Ε.) παρέχεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας, έπειτα από σχετική αίτηση και γνωμοδότηση της αρμόδιας Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας.

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός “Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλων” έλαβε τη σχετική άδεια από άποψη σκοπιμότητας για τη σύσταση και λειτουργία του με την υπ’ αριθμό Α4β/Γ.Π. 87533/15/17.02.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας.